TIPC
ค้นหา

บทวิเคราะห์ภารกิจของ Vinnova ในการเปลี่ยนแปลงอาหารสวีเดน...

การทดลอง TIPC Vinnova ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วหลังจากทำงานร่วมกันมาเป็นเวลาสองปี ทีม TIPC ได้ทำการวิเคราะห์สรุปเพื่อค้นหาว่าบรรลุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการของโครงการมากน้อยเพียงใด ซึ่งท้าทาย...

ปฏิรูประบบอาหารของสวีเดน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งสวีเดน Vinnova และกลุ่มนโยบายนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นการเดินทางร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของสวีเดน โดยรวบรวมบทบาทของ Vinnova ในฐานะตัวแทนการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงระบบและการตอบสนองต่อความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐานะ...