TIPC
ค้นหา

MOTION HANDBOOK: การพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลง

ร่างคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยผลลัพธ์และการเรียนรู้ที่สำคัญของโครงการ MOTION มันมีส่วนช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนโดยจัดทำแนวทางสำหรับการพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นวิธีการที่ช...