TIPC
ค้นหา

创新政策的三个框架:研发,创新系统和转型性变革 (การแปลภาษาจีน: นโยบายสามเฟรมสำหรับนวัตกรรม: R&D ระบบนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง)

สิ่งพิมพ์

科技其,, 。,,,,, 有有两两第一个认为增长解决企业企业企业的的问题问题。框架框架兴起于框架兴起框架兴起框架于兴起于兴起于于于于),,,,,,,,,,, 旨内各内各各各各社会环境, 可持续以及以及创新辨别此框架之前之前的转型指指可持续转型研究转型研究指特征,, 且其视角视角对再审视。的的的,,,框架对政策制定的指导都十分相关,但应给予探索转型创新政策一定的优先级。

关键词:转型;可持续发展目标;研发;国家创新系统;创新政策