TIPC
ค้นหา

ระดมพลังการเปลี่ยนแปลงของการวิจัยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สิ่งพิมพ์

บทความนี้ตอบคำถามสำคัญว่าการวิจัยสามารถสนับสนุนการดำเนินการของสหประชาชาติ 17 ได้อย่างไร เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่กำหนดไว้ในวาระการประชุมปี 2030 ความสนใจอย่างมากในหัวข้อนี้ได้รวมตัวกันเพื่อทำความเข้าใจและวัดผลความร่วมมือที่เป็นไปได้และการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นใน SDGs เรามีส่วนร่วมในการอภิปรายนี้โดยโต้แย้งว่าจำเป็นต้องมุ่งไปสู่การมุ่งเน้นที่ SDGs ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร มีการนำเสนอแนวทางเชิงแนวคิดตามแนวคิดที่ว่าการวิจัยควรสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง SDGs สามประเภท: ประเภทที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบทางสังคมและทางเทคนิค ทิศทาง และเงื่อนไขกรอบการทำงาน ข้อเสนอนี้ได้รับการสำรวจเชิงประจักษ์ผ่านกรณีศึกษาการผลิตความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเม็กซิโกโดยใช้วิธีการจากการวิเคราะห์ทางบรรณานุกรมและเครือข่ายทางสังคม ผลลัพธ์ของเราสามารถช่วยในการวินิจฉัยว่าการผลิตความรู้มีส่วนสนับสนุน SDGs อย่างไร และสามารถนำไปใช้ในนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง

ปีที่พิมพ์: 2022