TIPC
ค้นหา

TIP การวิจัยและสิ่งพิมพ์

หัวใจสำคัญของ TIPC คือการวิจัยเชิงปฏิรูป การวิจัยแจ้งตามนโยบาย และนโยบายที่ได้รับแจ้งจากการวิจัยเชิงปฏิรูป การวิจัยของ TIPC จัดทำร่วมกับผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้สามารถแจ้งการแทรกแซงได้จากหลักฐาน และพัฒนาผ่านการนำไปปฏิบัติจริงและการทดลอง

หลักฐานและความรู้ถูกผลิตขึ้นร่วมกันจากหลายเสียง ซึ่งช่วยให้ไตร่ตรองและเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 

 

สิ่งพิมพ์ TIPC

TIPC มีผลงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับทฤษฎี การนำไปปฏิบัติ และการทดลอง เรียกดูและค้นหาบทความในวารสาร เอกสารการทำงาน รายงานการวิจัย รายงานการประชุมและโบรชัวร์ก่อนหน้า

โครงการวิจัย TIPC

นอกเหนือจากโครงการทดลองนโยบายต่างๆ แล้ว TIPC ยังได้ดำเนินโครงการวิจัย Second-Order Learning (SOL) ระดับโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ค่านิยม กฎเกณฑ์ และข้อสันนิษฐานหลังการระบาดของ COVID-19

ชุมชนวิจัย TIP

มีชุมชนการวิจัยระดับโลกที่ทำงานเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง (TIP) การวิจัยกำลังเกิดขึ้นในบริบทต่างๆ ในหลายระบบ โดยทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายหลักในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในรูปแบบใหม่ ทางเลือกที่เปลี่ยนแปลงได้

เอกสารสำคัญของบริษัท TIPC

The Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC) ก่อตั้งขึ้นในบทความเรื่อง Three Frames for Innovation Policy: R&D, Systems of Innovation และ Transformative Change (Schot & Steinmueller 2017) นับแต่นั้นมา มีการเผยแพร่เอกสารสำคัญอีกสองฉบับสำหรับ TIPC เกี่ยวกับการประเมินรูปแบบและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งแจ้งระเบียบวิธีของ TIPC และขั้นตอนการนำ TIP ไปใช้สำหรับการทดลองนโยบาย