TIPC
ค้นหา

Iris Wanzenböck

ชีวประวัติ

Iris Wanzenböck เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Copernicus Institute of Sustainable Development ที่ Utrecht University งานวิจัยของเธอมุ่งเน้นไปที่รูปแบบใหม่ของนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลนโยบายที่มุ่งเน้นภารกิจและนวัตกรรมระดับภูมิภาคเพื่อจัดการกับความท้าทายทางสังคม ด้วยภูมิหลังทางสหวิทยาการ เธอผสมผสานข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ รัฐศาสตร์ และนวัตกรรมในงานวิจัยของเธอ
บทบาทใน TIPC: Conference 2019
ข้อมูลมหาวิทยาลัย: https://www.uu.nl/staff/IWanzenbock

โดยผู้เขียนคนนี้ด้วย

“หอสังเกตการณ์นโยบายนวัตกรรมเชิงพันธกิจ” ของมหาวิทยาลัย Utrecht

“หอสังเกตการณ์นโยบายนวัตกรรมเชิงพันธกิจ” (MIPO) เป็นความคิดริเริ่มโดยสถาบัน Copernicus เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัย Utrecht วัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างความเข้าใจในความท้าทายและคำมั่นสัญญาของนโยบายนวัตกรรมเชิงภารกิจ (MIPs) โดยการรวมผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการ...