TIPC
ค้นหา

Johannes Suitner

ชีวประวัติ

Johannes Suitner ดำรงตำแหน่ง PostDoc ที่ Institute of Spatial Planning, TU Wien เขาเป็นนักวิจัยด้านการวางแผนที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานระดับภูมิภาค และธรรมาภิบาลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานล่าสุดของเขาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเชิงกลยุทธ์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ผลกระทบของการทดลองที่มีต่อการวางผังเมือง และจินตนาการความยืดหยุ่นในการพัฒนาเมือง