TIPC
ค้นหา

Maria Luz Casal

โดยผู้เขียนคนนี้ด้วย

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Global South

Global South Workshop จัดขึ้นในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินการตามกรอบงานและวิธีการของ TIPC ในบริบทของ Global South โดยมุ่งเน้นเฉพาะ...