TIPC
ค้นหา

Michael J. Bernstein

ชีวประวัติ

Michael J. Bernstein เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ AIT Austrian Institute of Technology และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการวิจัยที่ Arizona State University เขาใช้วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์เชิงพรรณนาและมีส่วนร่วมเพื่อจัดการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ทางสังคมในระยะยาว เช่น ความยั่งยืน ปัจจุบัน Michael ให้ความสำคัญกับการประเมินอย่างมีจริยธรรมของเทคโนโลยีใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับโครงการ TechEthos ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก EC นอกจากนี้ เขายังกำลังพัฒนาเครื่องมือในการมองการณ์ไกลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางธุรกิจสำหรับมูลค่าทางสังคม (The Global KAITEKI Center, Arizona State University) ตั้งแต่ปี 2560-2562 เขาดำรงตำแหน่งผู้นำด้านแพ็คเกจงานของโครงการที่ได้รับทุนจาก EC เพื่อประเมินและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบผ่านการระดมทุน R&I ของยุโรป (NewHoRRIzon) เขาได้สนับสนุนความยั่งยืนแบบสหวิทยาการในเมือง (GLOCULL); จัดให้มีการประเมินเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (pTA) เพื่อแจ้งการตัดสินใจของกระทรวงพลังงานสหรัฐเกี่ยวกับการแยกกากนิวเคลียร์ (ECAST) และประเมินโครงการศึกษานโยบายวิทยาศาสตร์ STEM (SOtL) Michael มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย ธุรกิจ และองค์กรภาคประชาสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เขาได้มีส่วนสนับสนุนนโยบายและความคิดริเริ่มในการประเมินเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านสภาพอากาศ ความยืดหยุ่น และการปรับตัวสำหรับสภาทำเนียบขาวแห่งสหรัฐอเมริกาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสถาบันวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ส่วนตัว: https://asu.pure.elsevier.com/en/persons/michael-bernstein