TIPC
ค้นหา

มิก้า นีมิเนน

ชีวประวัติ

ดร. Mika Nieminen ทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์หลักและหัวหน้าทีมวิจัยของทีม Responsibility and Ethics of Innovations ที่ VTT, Technical Research Center of Finland ltd. ประเด็นสำคัญที่เขาสนใจคือองค์กรการวิจัยและนวัตกรรม นโยบายและระบบ Nieminen ได้ตีพิมพ์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งหนังสือ บทความ ฉบับแก้ไข และรายงานการวิจัย เขาทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสาร ผู้จัดงานประชุมและเป็นสมาชิกของคณะกรรมการต่างๆ ยังได้มีส่วนร่วมในการประเมินนโยบายและการพัฒนาองค์กรอีกด้วย ความสนใจด้านการวิจัยในปัจจุบันของเขาครอบคลุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ การพัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบ ตลอดจนคำถามที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและความยั่งยืน