TIPC
ค้นหา

ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์เบิร์ก

ชีวประวัติ

ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลันด์เบิร์ก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NXPO) กรุงเทพฯ ประเทศไทย เธอเป็นผู้ติดต่ออย่างเป็นทางการของประเทศไทยสำหรับคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CSTP) ของ OECD เธอยังได้รับตำแหน่งรองเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ปราณปรียาได้ตีพิมพ์บทความหลายบทความในวารสารวิชาการและบรรยายทั้งในเชิงวิชาการและเชิงอุตสาหกรรม เธอดูแลนักเรียนมากกว่ายี่สิบคนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่พลวัตอุตสาหกรรมไปจนถึงการจัดการนวัตกรรม เธอเป็นตัวแทนของประเทศไทยในคณะกรรมการระหว่างประเทศที่หลากหลาย เช่น OECD CSTP และ UN ESCAP CICTSTI ปราณปรียาจบปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการจาก KTH Royal Institute of Technology ในสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน งานวิจัยของเธอวิเคราะห์การแพร่กระจายของนวัตกรรม ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความยากจน ขณะทำปริญญาเอก เธอเป็นผู้สมัครระดับปริญญาเอกคนแรกและคนเดียวที่ได้รับเชิญและเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการจัดการเทคโนโลยี (IAMOT)