TIPC
ค้นหา

รีล มิลเลอร์

โดยผู้เขียนคนนี้ด้วย

Futures Literacy in Transformative Innovation Policy – รายงานของ...

บทสรุปนี้สรุปภาพสะท้อนหลักและภาพที่ปรากฎจาก Futures Literacy Laboratory (FLL) ในหัวข้อ “Futures Literacy and Transformative Innovation Policy” ซึ่งจัดขึ้นทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จุดมุ่งหมายของห้องปฏิบัติการคือการระดม...