TIPC
ค้นหา

ทิปคืออะไร?

Transformative Innovation Policy (TIP) เป็นแนวทางใหม่ในการทำนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ที่มีการเข้าถึงทั่วโลก การวิจัย และการสร้างความรู้ร่วมกัน ทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติของ TIP เป็นหลักการพื้นฐานของ TIPC ค้นหาว่าเหตุใดการทำวิจัยและนโยบายของ STI แตกต่างกันจึงมีความสำคัญ...